Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky pro nákup voucherů

Ing. Iveta Mutlová  IČ: 62423886, sídlo: Čikvásky 41, Košťálov, 51202 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Prodávající“) tímto zveřejňuje své obchodní podmínky (dále také „OP“), které platí pro nákup Voucherů prostřednictvím internetových stránek www.ivetamutlova.cz (dále jen „Stránky“).
OBCHODNÍ PODMÍNKY
  1.                   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující realizací objednávky či nákupem v obchodě akceptuje tyto OP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Voucherů.
  1.                INFORMAČNÍ POVINNOST
Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky/nákupem stvrzují, že byli a jsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném:
(i)                 totožnosti Prodávajícího, kterým je společnost Ing. Iveta Mutlová  IČ: 62423886, sídlo: Čikvásky 41, Košťálov, 51202 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny na Stránkách v odkazu – Kontakty, a to včetně používaného bankovního spojení Prodávajícího,
(ii)               Prodávající nabízí k prodeji Vouchery, na základě kterých je kupující oprávněn čerpat službu, jež je popsaná ve Voucheru (dále jen „Zboží“); popis Voucheru a služeb, jež je možno čerpat dle Voucheru, je vždy uveden na Stránkách, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky (výrobce/distributora apod.),
(iii)             ceně Zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků tak, že cena je vždy uvedena u jednotlivého Zboží nabízeného k prodeji a tato cena je vždy konečná,
(iv)             způsobu platby včetně případné povinnosti hradit zálohy tak, že tyto jsou vždy uvedeny (případně s možností výběru kupujícího) u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů platby za Zboží je na kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,
(v)               způsobu dodání Zboží tak, že  způsob dodání je vždy uveden (případně s možností výběru kupujícího) u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů je na kupujícím a zvolený způsob dodání již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,
(vi)             nákladech na dodání Zboží tak, že tyto jsou vždy uvedeny u způsob dodání Zboží, volbou způsobu dodání Zboží kupující zároveň volí a souhlasí s příslušnými náklady – cenou, jež musí uhradit za dodání Zboží,
(vii)           údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jak jsou uvedeny dále v těchto OP,
(viii)         o tom, že Prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek  vedoucích k uzavření smlouvy o dodávce Zboží s kupujícím, a to včetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a Prodávající tyto kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací Prodávajícího,
(ix)             o tom, že digitální obsah objednávek a dalších případných údajů uchovávaný Prodávajícím je slučitelný (a použitelný) s běžně aktuálně používaným (i) hardwarem, tj. osobními počítači na platformách PC – personal computer a Mac – společnosti Apple a (ii) softwarem – běžně používanými kancelářskými systémy, tj. zejména kancelářský balík Microsoft Office – aktuálně používaný (zejména formát word, excel atd.), Acrobat reader (zejména formát PDF), běžné webové/internetové  formáty (formát html). Prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy výše uvedené formáty a názvy sděluje ve snaze srozumitelného sdělení v běžně používané formě,
(x)               nákladech na prostředky komunikace na dálku tak, že s využitím/používáním Stránek nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení,
(xi)             o možnosti odstoupení, kdy kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží (jeho poslední části),  a to jak je uvedeno dále,
(xii)           o tom, že kupující je oprávněn zaslat Prodávajícímu stížnosti jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a Prodávající se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil;  kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) – dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz) – ochrana osobních údajů, (d) mimosoudní řešení sporů – zejména na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud,
(xiii)         o tom, že  objednávka bude u něho elektronicky uložena a umožní k ní na vyžádání kupujícímu přístup,
(xiv)         o tom, že objednávka a další kroky vedoucí k uzavření smlouvy a Stránky takové jsou v českém jazyce,
(xv)           o tom, že k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů – objednáním Zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v rámci objednávkového/e-shopového formuláře a jeho potvrzením/objednáním Zboží na Stránkách,
(xvi)         v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením/odesláním objednávky kupujícím je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány,
(xvii)       o tom, že Prodávající na Stránkách zveřejní kodexy chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje; v případě že Stránky kodex chování neobsahují, není zatím žádný kodex chování pro Prodávajícího závazný,
(xviii)     o tom, že kupující je oprávněn si v textové podobě kromě objednávky Zboží/ smlouvy na její koupi tzv. stáhnout ze Stránek i znění těchto OP,
V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.
III.             PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ
3.1         Kupující má prostřednictvím e-shopu na Stránkách možnost koupit Zboží nabízené Prodávajícím, tj. uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží (dále také „Smlouva“).
3.2         K uzavření Smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, množství, velikost apod.), určení způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání Zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky Zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření Smlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.
3.3         Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.
3.4         Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.
3.5         K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím dochází na základě řádného/správného vyplnění objednávkového formuláře ve všech povinných údajích (vyplnění nepovinných údajů je na vůli kupujícího) na Stránkách a  konečného potvrzení/odeslání objednávky kupujícím. Prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejména prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).
  1.             MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ
4.1         Místem plnění – dodání Zboží je místo určené kupujícím v objednávce/Smlouvě. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v ČR, Prodávající dle jeho volby může v rámci Stránek omezit dodávání Zboží mimo ČR.
4.2         Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího doručením Zboží na adresu uvedenou kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).
4.3         V případě, že kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží kupující a Smlouva platí nadále mezi kupujícím a Prodávajícím. Prodá-li kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.
  1.                CENA
5.1         Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy.
5.2         Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží (cena za (i) dodání a (ii) způsob platby je uváděna zvlášť), a to včetně veškerých daní (zejména DPH), poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.). Před potvrzením objednávky, je na Stránkách zobrazena celková cena, tj. cena za Zboží, dodání Zboží i způsob platby.
5.3         Kupující bere na vědomí, že banka (poskytovatel finančních služeb) kupujícího může požadovat za provedení úhrady ceny své poplatky, které však netvoří součást ceny placené Prodávajícímu.
5.4         Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.
  1.       DODACÍ LHŮTY
6.1         Prodávající expeduje, tj. odesílá, Zboží ve lhůtě uvedené na Stránkách pro objednané Zboží, jinak následující pracovní den po uzavření Smlouvy (objednávky).
6.2         Zboží je dodáváno prostřednictvím kupujícím zvoleného způsobu dodání s tím, že Zboží je předáno vybranému přepravci (způsobu dodání) ve lhůtě pro expedici/odeslání Zboží. Konečná doba na dodání Zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání Zboží. Lhůty pro dodání Zboží jednotlivých dopravců jsou uvedeny na Stránkách, popřípadě na internetových stránkách těchto dopravců.
  1.             NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ
7.1         Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za Zboží také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Zboží.
7.2         Cena za dodání – dopravu Zboží se liší dle kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží a obsahuje veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod.
7.3         Aktuální výše ceny za dodání Zboží je vždy uvedena u jednotlivých způsobů dodání, a to ve výši účtované/sjednané s příslušným dopravcem. S ohledem na možné změny cen za dodání Zboží (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.
VII.          ZPŮSOB PLATBY
8.1         Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, jak jsou uvedeny u nabízeného Zboží na Stránkách, zejména:
(i)                  hotově při převzetí zásilky,
(ii)               online platbou
8.2         S kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena, kterou je kupující za takto zvolený způsob úhrady kupní ceny zaplatit společně s kupní cenou Zboží.
8.3         S ohledem na možné změny cen za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách. Cena za kupujícím zvolený způsob platby obsahuje vždy veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod.
VIII.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU
9.1         Kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží uzavřené prostřednictvím Stránek, tj. od koupě Zboží realizované prostřednictvím Stránek (prostředků komunikace na dálku) i bez udání důvodu za dále uvedených podmínek.
9.2         Kupující již není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zboží, resp. Voucher, vyčerpal, tj. byla-li mu již služba dle Voucheru poskytnuta, či bylo započato s jejich plněním.
9.3         Kupující má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží).
9.4         Písemné oznámení o odstoupení kupující doručí Prodávajícímu (ideálně spolu se zbožím určenému k vrácení):
 (i)              emailem na adresu iveta@ivetamutlova.cz,
9.5         Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.
9.6         Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem, kterým je přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupující si může zvolit způsob vrácení peněz, a to: buď (i) poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo (ii) převodem na účet, jehož číslo uvede v oznámení o odstoupení, (iii) osobně na prodejně Prodávajícího.
9.7         Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
9.8         Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  1.             ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY, UPLATNĚNÍ VAD (REKLAMACE), SERVIS
10.1     Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal,
(i)                má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
(ii)               se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
(iii)             odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
(iv)             je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
(v)              vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.2     Vzhledem k tomu, že Prodávající prodává kupujícím Voucher, který je umožňuje kupujícímu čerpání služby popsané ve Voucheru, jež je však poskytována třetí osobou (která odpovídá za rozsah a kvalitu poskytované služby), odpovídá Prodávající výlučně za to, že kupujícímu bude dodán Voucher, jež si objednal, a že kupující má možnost za podmínek uvedených ve Voucheru a v podmínkách třetí osoby poskytující službu dle Voucheru službu čerpat.
10.3     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
10.4     Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
10.5     Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. To neplatí (a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy Zboží a ujednání stran.
10.6     Prodávající potvrdí kupujícímu v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Prodávající a je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha Zboží, lze potvrzení podle tohoto odstavce nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.
10.7     Nemá-li Zboží vlastnosti sjednané, tj. má-li Zboží vadu/y, může kupující požadovat:
(i)               dodání nového Zboží bez vad, a to pokud tento požadavek není vzhledem k povaze vady nepřiměřený (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nedohodnou-li se strany jinak, nebo jedná-li se o drobnou vadu, která nijak nebrání používání Zboží),
(ii)              pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti,
(iii)             je-li však vzhledem k povaze vady Zboží neúměrný postup dle odstavců (i) a (ii) (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak), má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
(iv)             není-li výše uvedený postup dle předchozích odstavců možný, může kupující odstoupit od Smlouvy.
10.8     V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu vadné součásti. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
10.9     Neodstoupí-li kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat i přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
10.10 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
10.11 Práva z vady (reklamace) se uplatňují u Prodávajícího, u kterého bylo Zboží koupeno.
10.12 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
10.13 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu, že Zboží má vady – reklamovat Zboží, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil (Prodávající neodpovídá za vadu/zvětšení rozsahu vady v případě, že kupující po zjištění vady – kdy se vada stala, zjevnou Zboží dále používal). Při oznámení o vadě – reklamaci Zboží, kupující sdělí Prodávajícímu, jakým způsobem se vada projevuje a požadavek na způsob vyřízení reklamace – uplatnění práva z vady Zboží s tím, že volbu uplatněného nemůže práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.
10.14 Místem pro uplatnění reklamace jsou kontaktní údaje/adresa Prodávajícího. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.
10.15 V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace (včetně úhrady nákladů dopravy zboží k reklamaci).
  1.             OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1     Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu kupujícími při koupi Zboží a kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením Prodávajícímu.  Prodávající zpracovává údaje za účelem realizace koupě Zboží a s tím spojených práv a povinností a zároveň pro využití v rámci nabízení Zboží Prodávajícího a jeho koncernových společností (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu apod.).
11.2     Prodávající bude s těmito údaji nakládat za výše uvedeným účelem v souladu s platnými právními předpisy.
11.3     Osobní údaje může Prodávající převést na servery umístěné mimo ČR nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace.
11.4     K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.
11.5     V případě, že má kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat.
11.6     Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího zejména v následujících případech:
(i)               jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován,
(ii)              jestliže má zájem získat informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,
(iii)             jestliže chce své osobní údaje opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit,
(iv)             chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů.
11.7     Prodávající tímto informuje kupujícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.
11.8     Prodávající jako správce zpracovává vše souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž registrovaný zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.
11.9     Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny jinde na Stránkách.
XII.          INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ
12.1     Prodávající si dovoluje informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi spotřebiteli a Prodávajícím, resp. veškeré požadavky apod. Prodávajících, se Prodávající vždy snaží řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti. Pokud by se však nepodařilo nároky kupujících uspokojit a vznikl tak spor, má spotřebitel právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji Zboží (dále jen „spotřebitelský spor“).
12.2     V případě spotřebitelského sporu týkajících se prodeje Zboží je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce – www.coi.cz („ČOI“), na kterou se může spotřebitel obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Spotřebitel může využít k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů a k získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) také na webovou stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit.
12.3     Postup při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je takový, že se zahajuje na návrh spotřebitele u COI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat:
(i)                    identifikační údaje stran sporu (kupujícího – spotřebitele a Prodávajícího),
(ii)                   úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),
(iii)                  označení, čeho se navrhovatel (spotřebitel) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),
(iv)                  datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),
(v)                    prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
(vi)                  datum a podpis navrhovatele (kupujícího-spotřebitele).
12.4     K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.
12.5     Navrhovatel může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).
12.6     Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.
12.7     Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí
(i)                    uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),
(ii)                   jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,
(iii)                  smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,
(iv)                  marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,
(v)                  odmítnutím návrhu (pro jeho vady).
12.8     Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
12.9     ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.
12.10 V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.
XIII.       COOKIES
13.1     Co jsou cookies?
Cookie je malý soubor, který se z naší webové stránky ukládá na pevný/hard disk (včetně mobilních zařízení) uživatele/návštěvníka. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách z příslušného přístroje. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, odkazující URL adresa (stránka, ze které návštěvník přišel), stránky/produkty navštívené na našem webu, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny apod. Platnost/funkčnost souborů cookies buď vyprší na konci internetové relace (po odpojení zařízení od stránek/internetu) nebo vyprší po určité omezené době.
13.2     Důvod použití
Tyto soubory a informace se naše společnost snaží využívat za účelem vylepšování a rozvoje služeb, které zde nabízíme a poskytujeme. Využití souborů cookies umožňuje zlepšovat pro Vás lepší uživatelnost webových stránek a zpříjemňuje jejich použití.
13.3     Ochrana osobních údajů
Soubory cookies používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici.
13.4     Druhy souborů cookies
Běžně a vždy s ohledem na aktuální vývoj v příslušných informačních technologiích používáme tyto typy souborů cookies:
(i)              Vyžadované – jsou nezbytné a pomáhají Vám pohybovat se po webových stránkách a vidět určité funkce. Tyto soubory například zajišťují uložení nákupního košíku při všech krocích procesu uzavírání objednávky;
(ii)              Funkční – umožňují zajistit ještě příjemnější zákaznický zážitek. Tyto soubory Vám pomáhají ukládat a připomínat Vám nákupní košík a umožňují vytvářet seznamy přání apod.;
(iii)             Výkonnostní – nám pomáhají porozumět nákupnímu chování našich návštěvníků. To nám umožňuje neustále vylepšovat naše webové stránky, aby pro Vás bylo nakupování co nejsnazší a nejpříjemnější;
(iv)             Interakční – se používají k tomu, abyste mohli vyjádřit svůj názor – co si myslíte o našich produktech, webových stránkách apod.. Tyto soubory cookies Vám umožní vyjádřit se na sociálních médiích tak, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete, a popovídat si s pracovníky našich služeb. Můžete však také poradit našim ostatním (potenciálním) zákazníkům tím, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze;
(v)               Cílení reklam – si zapamatují Vaše preference týkající se produktů a nakupování. Tyto soubory cookies nám umožní zjiš‘tovat, co máte rádi. Takže když například procházíte výsledky hledání ve vyhledávačích, budou se zobrazené reklamy více týkat Vašich preferencí.
13.5     Když chcete použití souborů cookies zakázat
Kdykoliv můžete změnit nastavení svého zařízení – používaného prohlížeče tak, aby soubory cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání, pokud s jejich užitím nebudete výslovně souhlasit. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, najdete v příslušné části nápovědy Vašeho zařízení či prohlížeče. Příklady nastavení u nejužívanějších prohlížečů jsme pro Vás připravili zde:
(i)               Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
(ii)              Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
(iii)             Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
(iv)             Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
(v)              Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
(vi)             Adobe : https://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/
  1.             ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1     Tyto OP platí ve znění uvedeném na Stránce Prodávajícího v den potvrzení Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně OP, platí OP již v aktuálním znění.
11.2     Prodávající je oprávněn tyto OP dle svého uvážení měnit s tím, že změna OP bude vždy zveřejněna na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny OP v aktuálním znění.
V Čikváskách, 4.12.2018